Bez kategorii

Wszystko na to wskazuje, że burmistrz Kocemba uznała, że Lubawce nie są potrzebne nowe mieszkania. Tymczasem wałbrzyski portal internetowy poinformował, że Głuszyca przystąpiła do SIM i w ramach tego projektu wybuduje w Głuszycy 41 mieszkań.

Głuszyca: Będą nowe mieszkania.

W Głuszycy ma powstać 41 lokali mieszkalnych. 80% z nich będzie dostępne na wynajem. 

Burmistrz Głuszycy Roman Głód wraz z przedstawicielami innych gmin podpisał Akt notarialny  spółki SIM Sudety

Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa).

W wyniku realizacji Inwestycji na terenie Gminy Głuszyca, w której co najmniej 80% powierzchni użytkowej mieszkań będą stanowiły mieszkania na wynajem, planuje się utworzenie 41 lokali mieszkalnych, spośród których planuje się, że co najmniej:

– 1 lokal mieszkalny zostanie przeznaczony w celu wynajmu jako pierwszym najemcom osobom wychowującym przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi,

– 1 lokal mieszkalny zostanie przeznaczony w celu wynajmu jako pierwszym najemcom osobom starszym w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych.

 

Koszt to 3 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa.

Celem Funduszu jest pobudzenie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM)

Zasady Funduszu

  • udzielanie gminom wsparcia finansowego na tworzenie społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub realizację inwestycji mieszkaniowej przez istniejący już SIM,
  • środki RFRM będą służyły sfinansowaniu części lub całości wydatków gminy na objęcie udziałów lub akcji w tworzonej lub działającej spółce SIM,
  • wysokość wsparcia udzielonego gminie będzie mogła wynosić jednorazowo dla nowoutworzonej spółki maksymalnie 3 mln zł, a w przypadku działającej spółki w powiązaniu z daną planowaną inwestycją mieszkaniową maksymalnie do 10% wartości jej kosztów,
  • wypłata środków z Funduszu dokonywana będzie na wniosek gminy,
  • termin rozpatrzenia wniosku wynosi 60 dni od dnia jego złożenia do KZN,
  • o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku KZN informuje gminę i przekazuje dyspozycję wypłaty środków do BGK.

Kto może ubiegać się o środki?

gmina

Finansowanie

Fundusz zasilony będzie kwotą 1,5 mld zł z działającego już Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Korzyści dla gmin

  • finansowanie wkładu gminy w nowo tworzony SIM,
  • uzupełnienie montażu finansowego inwestycji mieszkaniowej planowanej przez istniejący już SIM,
  • brak konieczności zawierania umowy z KZN – wypłata środków dokonywana jest na podstawie pozytywnie zweryfikowanego przez KZN wniosku gminy.

Od kiedy można składać wnioski?

Przyjmowanie wniosków możliwe jest od 19.01.2021 r. do czasu wyczerpania środków w Funduszu. Wniosek o wsparcie należy kierować do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. Przed złożeniem wniosku do KZN powinien on zostać zatwierdzony przez radę gminy.

Wychodzi na to, że Lubawce nie są potrzebne żłobki, przedszkola, infrastruktura sportowo-turystyczna, a i nawet mieszkań nie potrzebuje. Jest to już kolejny raz, że gmina Lubawka nie występuje o dotacje na remonty i budowę mieszkań komunalnych. Ciekawe jak teraz radni rozliczą burmistrz za brak działań w pozyskaniu środków na budowę mieszkań ?