Bez kategorii

Wkrótce rozpoczną się wakacje i nad zalewem Bukówka pojawią się chętni do kąpieli. Jak wiemy, nad tym zbiornikiem nie wykonano ani jednego kąpieliska, więc nie ma i nie będzie bezpiecznej kąpieli pod nadzorem ratownika.

Tymczasem Policja apeluje – zanim wejdziemy do wody, sprawdźmy, czy mamy do czynienia z kąpieliskiem. Zgodnie z prawem wszelkie kąpiele w innych miejscach do tego nie przeznaczonych są zakazane. Innymi słowy, nie można pływać w dowolnym zbiorniku wodnym lub w dowolnej jego części. Na miejscu zawsze powinien być obecny ratownik.

W praktyce nie wygląda to jednak tak jak na papierze. Nie ma fizycznej możliwości karać wszystkich osób, które nie przestrzegają tego zakazu. Upomnienia są jednak również po to, by zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo żywiołu, z którym kąpiący mają do czynienia.

Stan zalewu Bukówka na dzień dzisiejszy ?

Obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli i burmistrz jako użytkownik terenu wokół zalewu odpowiada za zorganizowanie kąpieliska, lub ustawienie wokół zalewu tablic z zakazem kąpieli. Jeżeli tego nie uczyni, a stanie się jakieś nieszczęście, to będzie za to odpowiadać karnie, a gmina będzie wypłacać ewentualne odszkodowania.

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wprowadzając istotne zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli.

Ustawa o której mowa wprowadza definicję „miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”– jako wykorzystywane do kąpieli wydzielone i oznakowane fragmenty wód powierzchniowych niebędących kąpieliskiem (obecna nazwa – miejsca wykorzystywane do kąpieli).

Zgodnie z ustawą, Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy. Jednakże to organizator kąpieliska, jest zobowiązany do 31 grudnia poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać Wójtowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko. W wypadku Bukówki organizatorem jest gmina Lubawka.

W świetle prawa podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa, w tym za umieszczenie informacji dotyczących ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego, jest podmiot zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Takie obszary muszą być widocznie oznaczone, by wykluczyć możliwość przeoczenia informacji o zakazie.

Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

art. 55 – ustawa Kodeks wykroczeń

 

Jaki ruch wykona burmistrz ?


Kąpielisko z ratownikami ?

Czy tablica z zakazami i ryzyko utonięcia lub otrzymania mandatu ?