Bez kategorii

Uprawnienia do sprawdzenia, jak pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie, mają pracodawcy zgłaszający do ubezpieczeń więcej niż 20 osób. Art. 8. 1. (ups) Pracodawcą burmistrza jest urząd gminy. 2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy.

Ponieważ powstało wiele niejasności na temat zwolnienia lekarskiego burmistrz Lubawki Ewy Kocemby i sposobu wykorzystywania tego zwolnienia zasadnym staje się, aby Przewodniczący Rady Miasta Lubawka zarządził kontrolę w tej sprawie i upoważnił osoby, które skontrolują sposób wykorzystywania tego zwolnienia.

Wielu mieszkańców Lubawki twierdzi, że burmistrz Kocembę widuje  na zakupach i wygląda na to, że tryska ona zdrowiem, dlatego sugerują, że należy zbadać zasadność wystawienia tego zwolnienia, czy nie będzie ono nosiło znamion naciągania na wypłatę nie należnego świadczenia chorobowego przez pracodawcę, a następnie przez ZUS.

W RAZIE NIEOBECNOŚCI W DOMU

Jeśli pracodawca przeprowadza kontrolę w miejscu zamieszkania lub pobytu i kontrolujący nie zastanie pracownika w domu, kontrolę należy w miarę możliwości ponowić oraz wyjaśnić przyczyny tej nieobecności. Jeżeli pracownik poda uzasadniony powód swojej nieobecności, np. wizyta u lekarza itp., nie można uznać, że zwolnienie lekarskie od pracy było nieprawidłowo wykorzystywane.

Wątpliwości pracodawcy, czy pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie zgodnie z jego celem i czy w związku z tym ma prawo do zasiłku, rozstrzyga ZUS na wniosek pracodawcy. Jeżeli jest taka potrzeba, ZUS zasięga opinii lekarza orzecznika ZUS.

USTALENIA W PROTOKOLE

Jeśli kontrolujący stwierdzi, że pracownik, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego od pracy wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, sporządza protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia z 27 lipca 1999 r. Protokół zawiera ustalenia dokonane podczas kontroli, w tym opis, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Osoba kontrolowana może wnieść uwagi do protokołu. Ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli, są podstawą do niewypłacenia pracownikowi zasiłku.

Niezbędnym staje się wyjaśnienie, jaki adres pobytu został wpisany w zaświadczeniu o niezdolności do pracy, ponieważ burmistrz Kocemba nadal nie zamieszkuje w lubawskim mieszkaniu, lecz w agroturystyce na Okraju, gdzie być może wykonuje prace kuchenne i porządkowe co może się przyczynić do pogorszenia jej stanu zdrowia. Od 1 stycznia 2019 roku na ubezpieczonych został nałożony obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z nowymi zasadami ubezpieczony ma obowiązek podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego. Pracownik ma także obowiązek poinformowania płatnika składek oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, Zakład przyjmie, że wszelka korespondencja wysłana na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.

Należy także pamiętać, że według art. 229 § 2 k.p. w przypadku niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni, pracodawca powinien go skierować na kontrolne badania lekarskie. Celem powyższych badań jest ustalenie zdolności do dalszego wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Jak wiemy burmistrz Kocemba otrzymała długi okres zwolnienia od pracy, więc zasadnym będzie skierowaniu jej do komisji lekarzy medycyny pracy, czy będzie rokowała powrót do pracy, czy już zdecyduje się odejść na emeryturę ze względu na zły stan zdrowia.

Przewodniczący Rady Miasta Lubawka powinien szybko zareagować, ponieważ mieszkańcy muszą mieć pewność, że będzie ktoś kto potrafi dobrze zarządzać gminą i nie pozostaniemy pod rządami takiego zastępcy burmistrza, który nie dość, że oszukał i wyłudził z gminnego budżetu dziesiątki tysięcy złotych to jeszcze moim zdaniem nie posiada predyspozycji do rządzenia naszą gminą. Urząd powinien mieć pewność, że burmistrz Kocemba nie wykorzystuje zwolnienia chorobowego do wykonywania w tym czasie innej pracy, a ZUS powinien przeprowadzić kontrolę lekarską, czy to zwolnienie jest z medycznego punktu widzenia zasadne.