Bez kategorii

Przeciwko Burmistrz Kocembie zostają skierowane pierwsze dwie skargi na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego !! Sąd Administracyjny przymusi do udzielenia odpowiedzi i nałoży grzywnę za nieudzielanie odpowiedzi, zamiast 490 zł, będzie to 2000 zł za każdą nie udzieloną odpowiedź !!!

Czyżby pytania były tak niebezpieczne, że udzielenie na nie odpowiedzi może wyprowadzić burmistrz Kocembę z ratusza ? Wobec tego będzie musiała odpowiedzieć za to przed sądem i zapłacić grzywnę. Jak już wspominałem po potwierdzeniu wyrokiem sądu administracyjnego złamanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zapadłe wyroki będą podstawą do poniesienia przez burmistrz Kocembę odpowiedzialności karnej, a na skutek tego utratę stanowiska burmistrza.

Opisany przypadek pewnej Pani, która rozesłała tysiące wniosków o informacje publiczną, które zostały przez adresatów zlekceważone, znalazł żywe zainteresowanie Czytelników tym tematem. W tym przypadku ta kobieta i jej radca prawny zarobią na tym lekko ponad 200 tysięcy zł każdy i to wszystko zgodnie z prawem.

Druga sprawa, że nastąpiło przebudzenie części społeczeństwa, które zrozumiało, że nie jest bezbronne przed lokalną administracją i mogą szybko dowiedzieć się o wielu sprawach, które są przed nimi ukrywane. Wiele osób pytało jak postąpić, aby posiąść takie informacje, których nie można znaleźć na stronie internetowej urzędów, czy podległych im jednostek.
Na prośbę Czytelników  zamieszczam wzór takiego wniosku:

Wniosek można podpisać swoimi danymi i podać swój adres, ale można także anonimowo poprosić o przesłanie odpowiedzi na podany adres internetowy, wystarczy tylko zaznaczyć tą opcję i podać taki adres poczty elektronicznej. Wszystko to jest zgodne z ustawą o informacji publicznej. Najlepiej jest prosić o skany dokumentów zawierających interesujące Was informacje, ponieważ to nie powoduje powstawania dodatkowych  kosztów dla urzędu.

W przypadku gminy, można wnioski przesyłać do urzędu miasta, ale także do jednostek urzędowi podległych, a więc: do szkół, domu kultury, opieki społecznej, zakładu gospodarki miejskiej. Zapytać można o wszystko co wiąże się ze sferą publiczną i na co idą środki. Za nie udzielenie odpowiedzi odpowiada burmistrz, bądź kierownik innych jednostek. Nie jest prawdą, że burmistrz zrzuci winę za brak odpowiedzi na podległych pracowników, bowiem zgodnie z prawem odpowiada za to wójt, czy burmistrz, a ich sprawą jest dopilnowanie, aby to funkcjonowało.

Piszę o tym dlatego, że posiadam rozporządzenie burmistrz Kocemby, którym chce ona przerzucić odpowiedzialność na  podległych pracowników, ale takie rozporządzenie nie uwalnia burmistrz przed osobistą odpowiedzialnością za nie udzielanie informacji publicznej.

Poniżej są kolejne wnioski, które miały być chyba pominięte, ale dziś być może burmistrz obudziła się ze strachem i potwierdziła jeden wniosek, dziwne, czyżby burmistrz od 28 stycznia do 6 lutego była w letargu ?

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                   

WNIOSKODAWCA:

Portal internetowy lubawka.info

biuro@lubawka.info

(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail)

                                                                                                          Burmistrz Miasta Lubawka

Plac Wolności 1
58-420 Lubawka
lubawka@lubawka.net.pl

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Skany następujących dokumentów:

Dokumentów określających zadłużenie Gminy Lubawka na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Wyszczególnienie wysokości kredytów i termin ich spłaty. Wyszczególnienie zadłużenia z tytułu obligacji gminnych oraz termin ich wykupu.

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób *:

 

X przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres,

 

  Przesła    przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres,

 

  przesłanie pocztą na powyższy adres w formie zapisu na **:
□ dysku CD                   □ dysku DVD
  udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie,
  inny sp   inny sposób:  ……………………………………………………..

Lubawka 28.01.2019 r.                                                                                Henryk Kmiecik

miejscowość i data                                                                                           podpis wnioskodawcy

Pouczenie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Urząd powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku uchybienia przez Urząd powyższemu terminowi – wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

………………………………………………………………………………………………………………………………

WNIOSKODAWCA:

Portal internetowy lubawka.info

biuro@lubawka.info

(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail)

                                                                                                         Burmistrz Miasta Lubawka

Plac Wolności 1
58-420 Lubawka
lubawka@lubawka.net.pl

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Ponieważ informacja dotycząca kosztów poniesionych przez gminę w związku z zatrudnieniem Burmistrza i jego zastępców, sekretarza oraz skarbnika gminy stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu.

Wnoszę o skany następujących dokumentów:

  1. Dokumenty określające wysokość zarobków wraz z pozostałymi składnikami , osiąganymi przez zastępcę burmistrza Bożenę Kończak do 16.11.2018 r.
  2. Dokumentów określających wysokość zarobków wraz z pozostałymi składnikami osiąganymi przez zastępcę burmistrza Bożenę Kończak po 19.11.2018 r.
  3. Dokument poświadczający wysokość pobranej odprawy lub inaczej nazwaną gratyfikację udzieloną Bożenie Kończak po odwołaniu jej ze stanowiska zastępcy burmistrza z dniem 16.11.2018 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób *:

 

X przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres,

 

  Przesła    przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres,

 

  przesłanie pocztą na powyższy adres w formie zapisu na **:
□ dysku CD                   □ dysku DVD
  udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie,
  inny sp   inny sposób:  ……………………………………………………..

Lubawka 27.07.2018 r.                                                                                Henryk Kmiecik

miejscowość i data                                                                                           podpis wnioskodawcy

Pouczenie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Urząd powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku uchybienia przez Urząd powyższemu terminowi – wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

Tak więc wkrótce poznamy jakie jest prawdziwe zadłużenie gminy Lubawka na koniec 2018 roku, ale czy dowiemy się prawdy o zarobkach byłej zastępcy burmistrza
i czy otrzymała odprawę i w jakiej wysokości ?

 

 hk
06.02.19