Bez kategorii

Poniżej przedstawiamy stanowiska władz gminnych powiatu kamiennogórskiego przez które planuje się poprowadzić linię kolejową dużych prędkości.

Stanowisko miasta Kamienna Góra w sprawie przebiegu linii kolei dużych prędkości

Pojawienie się linii kolei dużych prędkości w Kamiennej Górze to ogromna szansa na poprawę dostępności komunikacyjnej całego regionu. Chcemy ją wykorzystać jak najlepiej dla mieszkańców i rozwoju miasta.

– Realizacja każdego tak dużego projektu niesie za sobą sporo korzyści i pewne niebezpieczeństwa, dlatego aktywnie uczestniczymy w konsultacjach i zgłaszamy uwagi do tego projektu – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Do projektantów przygotowujących studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe trafiły uwagi związane z tą inwestycją. Są one związane z przebiegiem planowanego łącznika, który spinałby nową trasę kolei dużych prędkości z istniejącą linią kolejową Kamienna Góra – Jelenia Góra.

W zaproponowanych lokalizacjach łącznik miałby powstać na dawnym torowisku linii Kamienna Góra – Krzeszów. Tym samym linia znalazłaby się w bezpośrednim sąsiedztwie wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Powodowałoby to spore uciążliwości m.in. akustyczne. Ponadto przypomnieliśmy projektantom, że na tej trasie została zbudowana już droga rowerowa Kamienna Góra – Krzeszów. Zwróciliśmy także uwagę na utrudnienia w ruchu, które mogłyby powodować opuszczane zapory przy torach na ul. Lubawskiej i Jeleniogórskiej.

– Zaproponowaliśmy inny przebieg tego łącznika między górami Sądową i Kurek. To obecnie najlepszy wariant skutkujący najmniejszymi stratami w infrastrukturze i najmniejszymi dolegliwościami dla mieszkańców miasta – uważa burmistrz Chodasewicz.

Obecnie projektanci rozważają i konsultują sześć wariantów przebiegu torów dla pociągów dużej prędkości. Wszystkie propozycje zakładają budowę nowego torowiska na obrzeżach Kamiennej Góry. Trudno oceniać stopień ich uciążliwości, bo dotychczas przedstawione dokumenty nie obrazują skutków wykonania inwestycji.

– Przebieg linii wyrysowano na nieskalowanym podkładzie mapowym o ograniczonej czytelności. Nie wiadomo, w którym przebiegu kolej poprowadzona zostanie na powierzchni, a gdzie pod ziemią – tłumaczy Andrzej Omachel, architekt miasta.

Podczas spotkania z mieszkańcami Kamiennej Góry przedstawiciel inwestora podkreślał, że budowa linii dużych prędkości w śladzie istniejącego torowiska Kamienna Góra – Lubawka nie jest brana pod uwagę z powodów technicznych.

Na przełomie marca i kwietnia 2022 roku autorzy studium mają przedstawić trzy rekomendowane warianty przebiegu linii. Zostaną one zaprezentowane na kolejnych konsultacjach z mieszkańcami. Ostateczny wariant ma zostać zaproponowany we wrześniu 2022 roku.

 Liczymy, że zostanie wybrany wariant optymalny z punku widzenia inwestora i mieszkańców Kamiennej Góry oraz mieszkańców naszego sąsiada – gminy Kamienna Góra – dodaje burmistrz Chodasewicz.

Inwestycja jest planowana w ramach budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa. Jeśli trasa powstanie, pociągi do Wrocławia będą przejeżdżały przez Kamienną Górę. Według obecnych wyliczeń dojazd do stolicy województwa trwałby poniżej godziny.

– Nasz region od wielu lat wyczekuje na tak dogodne połączenie kolejowe. Przewidywane czasy przejazdu do największej dolnośląskiej aglomeracji lub stolicy Czech ułatwią rozwój turystyczny i gospodarczy. Umożliwią mieszkańcom dobry kontakt z uczelniami, służbą zdrowia lub pracodawcami w innych miastach – mówi Paweł Fryc, zastępca burmistrza Kamiennej Góry.

Poniżej stanowisko gminy Kamienna Góra w sprawie wytyczenia przebiegu linii szybkich prędkości CPK.

Samorząd Gminy Kamienna Góra zdecydowanie krytycznie ocenia wstępne trasowania linii kolejowej nr 267 i 268 (Żarów – granica państwa), przedstawione jako przebiegające w granicach administracyjnych gminy Kamienna Góra (sołectwa Czadrów i Przedwojów).

W naszej ocenie, opracowując przedstawione wstępne trasowania nowego przebiegu linii kolejowych, zupełnie nie wzięto pod uwagę uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, geograficznych, technicznych czy środowiskowych. Umacnia tę ocenę fakt, że wstępne trasowania nie były konsultowane z samorządem naszej gminy, a nasze krytyczne uwagi skierowane na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (pismo znak RI.671.1.2020 z dnia 10 marca 2020 r., a także wypełniony formularz dla zgłaszania uwag przesłany drogą elektroniczną w dniu 31 grudnia 2020 r.), nie zostały uwzględnione. Nie otrzymaliśmy także w tym zakresie żadnej informacji czy też raportu z przebiegu konsultacji społecznych, który wskazywałby jakimi kryteriami kierował się inwestor, uwzględniając lub nie uwzględniając otrzymane uwagi.
Mimo uwag naszego samorządu złożonych na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego nadal forsowane są warianty przebiegu linii kolejowej, które – bez względu na ich ostateczny kształt i korektę – fragmentaryzują miejscowość Czadrów i Przedwojów, spowodują wysokie niezadowolenie i koszty społeczne, spadek wartości nieruchomości i znaczącą depopulację tych miejscowości.

Inwestor tj. Centralny Port Komunikacyjny spółka z o.o., z przyczyn niezrozumiałych dla samorządu i lokalnej społeczności, nie poddaje analizie wariantów uwzględniających choćby częściowo przebieg istniejącej linii kolejowej z Sędzisławia do Lubawki, bądź przebieg równoległy do korytarza budowanej drogi ekspresowej S3.

W świetle powyższej sytuacji i konsultacji społecznych mających miejsce w Krzeszowie w dniu 29.09.2021 r. wnoszę o wytrasowanie oraz poddanie analizie dodatkowych wariantów przebiegu planowanych linii kolejowych uwzględniających choćby częściowe wykorzystanie istniejącej linii kolejowej z Sędzisławia do Lubawki bądź przebieg równoległy do drogi ekspresowej S3. Pozwoli to w szczególności na:
1) racjonalne wykorzystanie przestrzeni (tj.: transformację terenów zurbanizowanych tj. korytarza drogi S3 oraz korytarza istniejącej linii kolejowej Sędzisław – Lubawka, przy jednoczesnym oszczędzeniu terenów zagospodarowanych i zajętych pod zabudowę mieszkaniową),
2) lokalizację punktów obsługi podróżnych, bocznic kolejowych, oraz punktów przeładunkowych przy dogodnych szlakach komunikacyjnych i infrastrukturze (bezpośredniej bliskości węzłów drogi S3, istniejących dworców kolejowych i autobusowych)
3) znaczące zmniejszenie niezadowolenia społecznego wynikającego z wywłaszczeń, pogorszenia warunków życia i gwałtownego spadku wartości nieruchomości w sąsiedztwie linii kolejowej,
4) uniknięcie fragmentaryzacji wsi Czadrów i Przedwojów, które w obecnych wariantach zostaną przecięte na pół, co spowoduje ich gwałtowną depopulację i które w ostatnich 20 latach były najdynamiczniej rozwijającymi się miejscowościami gminy, w których powstało najwięcej nowej zabudowy mieszkaniowej, nadmieniam, że w obrębie korytarza na odcinku m. Czadrów i Przedwojów, w którym wytrasowano wstępne przebiegi znajduje się ponad 230 użytkowanych budynków oraz kilkanaście wydanych decyzji o warunkach zabudowy nie starszych niż 5 lat,
5) brak zagrożenia dla istniejących ujęć wody pitnej zlokalizowanych w obszarze grzbietu górskiego Długosz pomiędzy miejscowością Czadrów i Przedwojów, zaopatrujących w wodę znaczną część gminy wiejskiej Kamienna Góra oraz miasto Kamienna Góra (zagrożenia wynikające głównie z wiercenia ewentualnych tuneli lub lokalizacji infrastruktury podziemnej).

Jednocześnie zwracam uwagę, że zaproponowane trasowania linii kolejowych na odcinku między Świdnicą i Wałbrzychem udowadniają, że pociągi na danych liniach nie muszą stale poruszać się z maksymalną prędkością tj.: na wskazanym odcinku pociągi z pewnością nie będą osiągały zadanych prędkości m.in.: z uwagi na niewielką odległość pomiędzy tymi miejscowościami. Niezrozumiałe jest więc maksymalizowanie tej prędkości na pozostałych odcinkach linii kosztem mieszkańców naszej gminy.

Powyższe stanowisko zostanie oficjalnie przekazane firmie BBF Sp. z o.o., która na zlecenie inwestora (CPK Sp. z o.o.) opracowuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa.

Informuję również, że wśród mieszkańców naszej gminy (szczególnie miejscowości Czadrów i Przedwojów) będzie od dzisiaj prowadzona zbiórka podpisów za wsparciem powyższego stanowiska przedstawionego przez samorząd. Zbiórkę podpisów prowadzić będą sołtysi oraz radni powyższych miejscowości.

Źródło: Patryk Straus – wójt gminy Kamienna Góra

 

A oto jakie stanowisko w sprawie wytyczenia trasy linii kolejowej dużych prędkości zajęła gmina Lubawka.