Bez kategorii

Podejrzana odprawa emerytalna i bezprawne powołanie radnej Kończak na stanowisko w dniu 19 listopada 2018 roku !!!! Czy to było powodem nie udzielania odpowiedzi w terminie ?

Przesłałem wniosek o informację publiczną i czekałem na odpowiedź.

Wnoszę o skany następujących dokumentów:

  1. Dokumenty określające wysokość zarobków wraz z pozostałymi składnikami , osiąganymi przez zastępcę burmistrza Bożenę Kończak do 16.11.2018 r.
  2. Dokumentów określających wysokość zarobków wraz z pozostałymi składnikami osiąganymi przez zastępcę burmistrza Bożenę Kończak po 19.11.2018 r.
  3. Dokument poświadczający wysokość pobranej odprawy lub inaczej nazwaną gratyfikację udzieloną Bożenie Kończak po odwołaniu jej ze stanowiska zastępcy burmistrza z dniem 16.11.2018 r.

Ponieważ w terminie nie nadeszła odpowiedź, to mogłem zgodnie z prawem złożyć skargę do sądu administracyjnego, ale dałem niemotom szansę na zaoszczędzenie 490 złotych i kłopotów, więc złożyłem do nich przypomnienie.

 

 

Jak widać wystarczy przypomnieć im o tym, ze mogą ponieść karę, to dopiero zaczynają działać. I tak było w tym przypadku, 22 lutego otrzymałem odpowiedź:

 

Zastanowiło mnie dlaczego mieszkańcy są oburzeni wysokością tej odprawy, plotki głosiły o ok. 80 tysiącach złotych. Jak widać prawda leży pośrodku,
bo odprawa wynosi prawie 53 tysiące złotych.

Przeczucie podpowiada mi, że trzeba to dokładnie sprawdzić, bo z tą odprawą jest coś nie tak. Była zastępca burmistrza przepracowała niecałe 4 lata, a otrzymuje odprawę, jakby była urzędnikiem państwowym czy samorządowym ponad 20 lat. Odprawa 6 miesięczna przysługuje tylko urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy byli takimi urzędnikami ponad 20 lat. Tymczasem poprzednio ta osoba pracowała w doradztwie rolniczym, a ci nie są w świetle prawa urzędnikami państwowymi. Jej powinna się należeć odprawa 3 miesięcznej pensji, za czas przepracowany na stanowisku zastępcy burmistrza.

Burmistrz Kocemba powołuje się na art. 30 Kodeksu pracy, który w §1 pkt.2 mówi :

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

 

Gdzie jest więc zachowany okres wypowiedzenia dla zastępcy ? W piątek odwołanie, a w poniedziałek bezprawne powołanie radnej na zastępcę burmistrza ?

Rozwiązanie stosunku pracy z zastępcą burmistrza może nastąpić przez jego odwołanie, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. Oznacza to, że zastępca burmistrza traci swoje stanowisko z dniem odwołania, natomiast jego stosunek pracy rozwiązuje się z dniem upływu okresu wypowiedzenia, który zaczyna swój bieg od dnia odwołania.

Długość okresu wypowiedzenia zależeć będzie od okresu zatrudnienia zastępcy burmistrza  u jego pracodawcy i wyniesie:

1)      2 tygodnie, jeżeli zastępca burmistrza był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2)      1 miesiąc, jeżeli zastępca burmistrza był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3)      3 miesiące, jeżeli zastępca burmistrza  był zatrudniony co najmniej 3 lata.   

 

Przecież w punkcie 5 zapisano jasno o okresach wliczanych do uprawnień pracowniczych i nie ma nigdzie zaliczonego do grona urzędników państwowych pracowników doradztwa rolniczego.

  1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Moim zdaniem to wszystko jest tak pokrętne i nie poparte jasno określonymi ustawowymi przesłankami, że trzeba będzie poprosić
o wykładnię prawną wydział nadzoru i kontroli wojewody. Musimy mieć pewność, że Lubawka jedna z najbiedniejszych gmin w Polsce wypłaca najwyższe odprawy dla ludzi związanych z burmistrz Kocembą.

Do sprawy jeszcze powrócimy.

 

hk
23.02.19