Bez kategorii

Od 1 lipca obowiązkowa kwarantanna dla osób niezaszczepionych, przyjeżdżających do Polski z UE i strefy Schengen, dotyczy także polskich turystów Na obowiązkową kwarantannę nie muszą się udawać osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

Od czwartku 1 lipca, osoby przyjeżdżające do Polski z państw Unii Europejskiej lub ze strefy Schengen obowiązują inne zasady zwalniania oraz skracania kwarantanny wjazdowej niż podróżnych przyjeżdżających z pozostałych państw świata – przypomina w komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny. Dotyczy to również zasad zwalniania z kwarantanny dzieci do 12. roku życia.

Jak wyjaśnia Główny Inspektorach Sanitarny, zasady obowiązujące dla państw UE/strefy Schengen dotyczą:

– 21 państw Unii Europejskiej. Są to : Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy – 5 krajów UE, które nie należą do strefy Schengen. Są to: Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Cypr i Irlandia – 4 krajów, które należą do strefy Schengen, ale nie należą do UE. Chodzi o Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein.

W przypadku tych państw przy wjeździe do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, która jednak może ulec skróceniu po wykonaniu testu antygenowego lub molekularnego (RT-PCR) nie później niż 48 godzin od przekroczenia granicy.

Z kwarantanny mogą zostać zwolnione także osoby posiadające negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Wynik testu musi być przedstawiony w języku polskim albo w języku angielskim. Musi to być test PCR lub antygenowy. GIS przypomina, że testy nie są finansowane ze środków publicznych. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Na obowiązkową kwarantannę nie muszą się udawać osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z czterech szczepionek dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson &Johnson). Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki (jednej w przypadku preparatu Johnson & Johnson) musi upłynąć co najmniej 14 dni.

Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wystawione musi być w języku polskim albo w języku angielskim.

Z kwarantanny zwolnione są także osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy.

Zaświadczenie o szczepieniu, ujemnym wyniku testu lub przebyciu choroby może mieć postać Cyfrowego Certyfikatu UE (tak zwany paszport covidowy) w postaci elektronicznej lub papierowego wydruku.

Dzieci do ukończenia 12. roku są zwolnione z kwarantanny, jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych lub posiadających negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Powrót z innych państw

W przypadku pozostałych państw niż strefa Schengen/UE – jak wyjaśnia Główny Inspektorat Sanitarny – podróżujący, którzy nie posiadają zwolnienia z kwarantanny wynikającego z zaszczepienia, negatywnego testu lub bycia ozdrowieńcem, kierowani są na 10-dniową kwarantannę. Nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny bezpośrednio na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Rodzaj testu, który należy wykonać w celu zwolnienia z kwarantanny to test molekularny RT-PCR lub antygenowy.

Dzieci do ukończenia 12. roku życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny, jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Zwolnieniu od obowiązku kwarantanny podlegają także osoby, które po przylocie przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z Polski w ciągu 24 godzin.

Zasady na kwarantannie

Osoby przekraczające granicę, które nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny wjazdowej, muszą zgłosić funkcjonariuszowi Straży Granicznej lub Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu za pośrednictwem infolinii następujące dane:

– imię i nazwisko; – numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; – adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą; – dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Numer infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego czynny całodobowo to +48 222 500 115.

Podstawą do zwolnienia z kwarantanny są wyłącznie negatywne wyniki testów wykonanych w laboratoriach wpisanych na listę Ministerstwa Zdrowia

Tvn 24/Bolec.Inf