Bez kategorii

Komu w ratuszu najbardziej zależy na utajnianiu przed mieszkańcami jak rozdziela się pieniądze z naszych podatków ? A którzy radni ochoczo w tym pomagają i za tą pomoc otrzymują frukty ?

Od dawna mieszkańcy podejrzewają, że prawie wszyscy radni  w tajemnicy przed suwerenem współpracują burmistrz Kocembą i nie robią tego za darmo. Ponoć ostatnio co innego ustala się na obradach komisji, a co innego wynika na sesji rady, choćby to co stało się z podwyżką za śmieci, gdy niektórzy radni twierdzą, że przewodniczący sam wyskoczył z taką podwyżką bo tak umówił się z burmistrz Kocembą.

Nie można tego zweryfikować bo protokoły z komisji są w zasadzie okrojone i nie odzwierciedlają prawdy z tego co mówi się na komisjach. W to wierzę bo sam mam dowód, jak było na komisji, a co się znalazło w protokole. Papier wszystko przyjmie. Dlatego też komisje są przeprowadzane w trybie zdalnym, żeby media i mieszkańcy nie mogli w tym uczestniczyć.

Czas przeciąć tego wrzoda, dlatego też skierowałem pismo do przewodniczącego rady, powiadamiając go, że łamią Konstytucję RP i ustawy, jednocześnie wzywając go do przestrzegania prawa.

 

Henryk Kmiecik                                                                                Lubawka 20 lutego 2021 roku
portal internetowy: lubawka.info
biuro@lubawka.info
ul. Podgórze 33
58-420 Lubawka

        Pan
Michał Ołdak
Przewodniczący Rady Miasta Lubawka

 

                                            Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm., ) wzywam Pana jako Przewodniczącego Rady Miasta Lubawka do usunięcie naruszenia prawa poprzez zarządzenie możliwości wstępu na obrady kolegialnych organów władzy publicznej jakimi są stałe komisje Rady Miasta Lubawka przez media oraz mieszkańców Gminy Lubawka. Jeżeli to byłoby niemożliwe aby to spełnić i przestrzegać artykułu 61 Konstytucji RP i wynikających z tego konstytucyjnego zapisu ustaw, zarządzić natychmiastową bezpośrednią transmisję z obrad komisji na stronie internetowej urzędu tak jak to się czyni w przypadku obrad sesji Rady Miejskiej w Lubawce.

                                                                   Uzasadnienie

Kolejny już raz Pan Przewodniczący Michał Ołdak informuje o mających się odbyć obradach połączonych komisji rady miejskiej w Lubawce. Kolejny raz mają one się odbyć w trybie  zdalnym, gdy nie zapewnia się możliwości obserwowania obrad komisji mediom jak i mieszkańcom gminy Lubawka. Jest to jakieś nie wytłumaczalne postępowanie, gdy w innych miastach i gminach obrady komisji odbywają się z przestrzeganiem przepisów sanitarnych i przy udziale dziennikarzy i mieszkańców. Czyżby w ostatnim czasie na obradach komisji dzieje się coś niestosownego, czego radni mogli by się wstydzić i dlatego dochodzi do łamania prawa, aby tylko utajnić te obrady ?

Chciałbym nadmienić, że Konstytucja RP jest obowiązującym aktem najwyższej wagi i za złamanie jej zapisów i ustaw z niej wynikających może narazić sprawców do odpowiedzialności karnej.

Art. 61 Konstytucji RP stwierdza jasno:

  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

 

Także art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  w zw. z art. 61 ust. 2  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie w jakim z przepisów tych wynika prawo obywatela wstępu na posiedzenie kolegialnego organu władzy publicznej, pochodzącego z powszechnych wyborów, w tym na posiedzenie komisji tego organu, oraz w zakresie w jakim z przepisów tych wynika jawność działania tychże organów i ich komisji. Jeżeli zostaje wydana decyzja o prowadzeniu obrad komisji w trybie zdalnym to i tak należy zgodnie z Konstytucją i ustawami zapewnić możliwość uczestnictwa w obradach na bieżąco tak mediom jak i mieszkańcom.  Przy pracy rady w trybie zdalnym jedyną możliwością wypełnienia zapisów Konstytucji RP i ustaw z niej wynikających jedną z możliwości jest transmisja obrad w czasie rzeczywistym na stronie internetowej urzędu nie powodując dodatkowych kosztów, a jeżeli już to bardzo niewielkich.

Niniejsze wezwanie może służyć w szczególności ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom władzy oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Mieszkańcy Gminy Lubawka mają konstytucyjne prawo do obserwowania obrad komisji i oceniania jak pracują wybrańcy suwerena.

 

Jutro mamy posiedzenie połączonych komisji rady i jeżeli przewodniczący nie zarządzi transmisji w czasie rzeczywistym, to będzie znaczyło, że nie chce przestrzegać prawa i trzeba będzie o tym fakcie powiadomić organa ścigania. Jeżeli funkcjonariusze publiczni, a takimi są radni dopuszczają się do łamania prawa to nie powinni dalej pełnić takich funkcji.