Bez kategorii

Jutro kolejna odsłona arbitralnej decyzji burmistrz Kocemby, że bez merytorycznego uzasadnienia chce podwyższać mieszkańcom gminy opłaty za śmieci na 28 złotych od osoby. Na godzinę 13 zwołano na żądanie burmistrz Kocemby sesję nadzwyczajną, aby radni przyjęli taką uchwałę.

Uwagi do projektu proponowanej podwyżki opłaty za odbiór odpadów na 28 złotych od mieszkańców Lubawki i Kamiennej Góry.

 

 • Już w lipcu dochodziły informacje że planuje się podwyżkę opłaty na 28 zł od osoby, docierają  też informacje że taka sama cena jest planowana w  gminach które wspólnie z Kamienną Górą i Lubawką doprowadziły do zmian w zarządzie Sanikomu. Czy zatem dane liczbowe w kalkulacji nie są dopasowane do tej stawki 28 zł, bo trudno jest bez szczegółowej analizy  ocenić wiarygodności  tych danych. Wiadomo że wywóz odpadów w Kamiennej Górze jak i w Lubawce jest najtańszy, ale część gmin udziałowców Sanikomu ma ceny niższe, jak na przykład Zagrodno 114 zł od tony (15zł/osoba/m-c),Gmina Marciszów 196,60 zł od tony (15zł/osoba /m-c), a  nasze  miasta płacą 237,60 zł  od tony. Ze sporządzonej kalkulacji  wynika że koszt odbioru i transportu 1 tony odpadów z naszych miast wynosi max 190,00 zł brutto. Wynika z tego że Kamienna Góra i Lubawka nadal będzie dopłacać do innych gmin, które w takiej sytuacji stać na ustalenie niższych opłat dla mieszkańców .Uważam że argument  mówiący że koszt odbioru odpadów na gminach wiejskich może być niższy z powodu mniejszej częstotliwości wywozu jest bezpodstawny. Koszt odbioru odpadów z gmin wiejskich jest zdecydowanie większy z uwagi na rozciągłość terenu i większy ciężar śmieci . W naszych miastach wskaźnik ugniatania śmieci w śmieciarkach wynosi 1 do 3 a z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej 1 do 4 , natomiast na wioskach max 1 do 2. Częstotliwość wywozu zależy od ilości postawionych pojemników i nie przekłada się na koszty wywozu. Należy zauważyć że resort Ministerstwa Klimatu  zakłada w najbliższym czasie :  a.) zniesienie na 2 lata składowania odpadów komunalnych    b.) pozwolenie na magazynowanie odpadów przez 3 lata zamiast roku   c.) obliczanie poziomów recyklingu po staremu    d.) zahamowanie wzrostu lub obniżka opłaty marszałkowskiej      e.) zrównanie cen odbioru śmieci od firm z opłatą od mieszkańców.

Powyższe wpłynąć ma na obniżeniu kosztów i ustalanie stawek na przyzwoitym poziomie. 

1.) Jak u nas przedstawia się sprawa opłat od firm i czy wszystkie złożyły deklaracje ?   W kalkulacji nie jest ujęta podwyżka opłaty od firm . Czy różnicę mają pokryć mieszkańcy ?

 • Z umowy zawartej z Sanikomem na wywóz odpadów, wynika że Sanikom w ramach ustalonej stawki za odbiór odpadów wywozi odpady z PSZOK. Na jakiej postawie jest w kalkulacji wyliczona kwota za PSZOK w wysokości 7380,00 zł ? Logika wskazuje że samo utrzymanie PSZOK jest ujęte w kosztach ogólnych , które to koszty są ujęte w stawce za wywóz odpadów.
 • Ilość odpadów komunalnych odbieranych z naszych miast wzrastała w ostatnich latach przeciętnie o 2 %. Dlaczego więc w kalkulacji ilość prognozowanych odpadów komunalnych niesegregowanych w okresie od września do grudnia przyjęto dużo więcej ton , kiedy średnia miesięczna za okres 8 miesięcy ( od stycznia do sierpnia) wynosiła dużo mniej ? Z tego wynika że ilość odpadów prognozowanych za okres od września do grudnia powinna wynosić  w Kamiennej Górze 361,63 tony x 4 miesiące = 1486,52 tony, podobnie jest w Lubawce. Z przedstawionej kalkulacji   wynika, że wzrost prognozowanych odpadów komunalnych niesegregowanych założono na poziomie 31 %. (przypuszczam że pomyłkowo). Powinno być kwotowo  :  1486,52 tony x 525,00 zł + VAT 8 % = 842.856, 84 zł zamiast 1.105.650,00 zł.  Różnica wynosi : 1.105.650,00 zł – 842.856,84 zł = 262.793 zł.  Czyli o taką kwotę należałoby pomniejszyć koszty. Pozostała prognozowana ilość odpadów w innych grupach jest również zawyżona, chociaż ich ilość nie jest tak wielka . Tak więc koszty ogółem powinno się pomniejszyć o kwotę ok. 300.000 zł

Podsumując , uważam że należy dokonać dokładnej analizy kosztów Sanikomu w przeciwnym przypadku może dojść do upadłości firmy. Uważam że obecna sytuacja Sanikomu jest wynikiem błędnych decyzji jego udziałowców w poprzedniej kadencji ( w tym w dużej mierze Kamiennej Góry), między innymi przez zlecenie przez Kamienną górę odbioru odpadów bez przetargu ( tak zwany in house) na okres 4 lat, przed czym przestrzegano poprzedniego burmistrza i komisję budżetową. In house znacznie ubezwłasnowolnił spółkę która obecnie zgodnie z Prawem zamówień publicznych nie może brać udziału w przetargach na odbiór odpadów poza swoim rejonem.  Także poczynione inwestycje nie przyniosły pozytywnych dla firmy Sanikomu skutków, których ciężar obecnie jest przerzucany na mieszkańców.

Wnioski :

 • Nie można w nieskończoność strat spółki przerzucać na mieszkańców. Dlaczego Lubawka i Kamienna Góra ponownie ma wychodzić z podwyżką przed szereg 25 udziałowców ? Należy przekazać Radnym danych dotyczących wysokości opłat w 25 gminach będących udziałowcami Sanikomu, jak również cen za odbiór 1 tony odpadów ) celem porównania z cenami i opłatami w Lubawce i Kamiennej Górze).
 • Przekazanie Radnym analitycznej kalkulacji kosztów za przyjmowanie odpadów na instalację w Lubawce w podstawowych grupach odpadów. Jak wiemy Sanikom stosował ceny dla wielu grup odpadów (jak sam informował) na podstawie średnich cen w woj. dolnośląskim . Dlaczego nie na podstawie swoich kosztów ?
 • Jak informują Burmistrzowie, ceny za przyjmowanie odpadów na instalacjach komunalnych wzrosły o kilkaset procent . Prosimy o podanie przykładów, w tym średnich cen krajowych. Z informacji prasowych wynika że na 200 instalacji w kraju w wielu z nich obowiązują niższe ceny od stosowanych przez Sanikom.
 • Wysoka cena ( wzrost z 65 zł do 450 zł za przyjęcie 1 tony ) za odbiór gruzu, spowoduje wzrost dzikich wysypisk, za których usunięcie zapłacą gminy.
 • Burmistrz informuje że koszt utylizacji tak zwanego balastu ( odpadów nieprzerobionych o kodach 19 12 12 i 19 05 99 ) kosztuje Sanikom 14 mln zł. Z naszych informacji (dostępnych na stronie Sanikomu) wynika ,że rocznie z instalacji w Lubawce na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Pielgrzymce ,wywozi się 8000 ton ( wytworzone przez wszystkie 25 gmin ) odpadów rocznie za kwotę 260 760,00 zł.  Do tego dochodzi opłata marszałkowska 270 zł/tona x 8000 ton = 2 160 000 zł . Uważam że należy wyjaśnić co jeszcze wpływa na koszty w wys. 14 mln. zł.
 • Należy ustalić dlaczego w gminie Lubawka w krótkim okresie „wyparowało” ponad 2000 osób ( podobnie się dzieje w innych gminach w kraju ).
 • Przedstawienie przez Prezesa Sanikomu na jutrzejszej sesji Rady Miasta, informacji zapewniającej wyjścia spółki z zaistniałego kryzysu i funkcjonowania firmy na właściwym poziomie.
 • Przedstawienie przez Burmistrz stanu zadłużenia mieszkańców z tytułu niepłacenia opłat i w jaki sposób jest realizowana ściągalność.

Reasumując , wbrew informacji Burmistrz , samorząd ma decydujący wpływ na sytuację powodującą wzrost cen za zagospodarowanie odpadów na instalacji komunalnej w Lubawce. Proponowana cena w wys. 28 zł/osoba/ miesiąc byłaby jedną z najwyższych   w kraju. Z obecnych nieoficjalnych informacji wynika że w Lubawce radni skłonni są zaakceptować stawkę w wys. 20 zł (obecnie 16 zł). Byłby to mocny argument przeciwko podwyższeniu obecnej opłaty w Kamiennej Górze, biorąc pod uwagę że koszt odbioru odpadów w Lubawce jest wyższy niż w Kamiennej Górze, z uwagi na rozciągłość terenu (wioski).

Jeżeli burmistrz wraz prezesem Sanikomu nie przedstawią tych wszystkich danych, to radni mogą podjąć decyzję, że śmieci z terenu gminy będą odstawiane do innej sortowni( nie obowiązuje żadna rejonizacja ), gdzie ceny za ich przyjęcie są np. o 30% mniejsze. A wtedy Sanikom przez działania prezesa i burmistrzów Lubawki i Kamiennej Góry może wpaść w potężne kłopoty finansowe. Czy warto ryzykować ?