Bez kategorii

Dlaczego burmistrz Kocemba nie lubi mieszkańców Lubawki i nie chce udzielić im bonifikaty na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ?

Z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zostało przekształcone w prawo własności. Jednakże to przekształcenie wiąże się jednak z opłatą jaką użytkownik musi wnieść do gminy, bądź skarbu państwa.

Tak więc 1 stycznia 2019 r. właściciele mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych, które stoją na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, stają się z mocy prawa właścicielami gruntu. Okazuje się, że jeden z reliktów minionej epoki socjalizmu odchodzi do lamusa.

Państwo i gminy wystawią za to rachunek. Użytkowanie wieczyste kojarzy się wielu Polakom z wysoką opłatą, jaką muszą płacić co rok za korzystanie z gruntu należącego do państwa lub gminy. Od 1 stycznia 2019 zmieniła to ustawa, dzięki której użytkowanie wieczyste zostało automatycznie przekształcone we własność.

Jednakże tego prawa własności nikt nie dostanie za darmo.
W najgorszym wypadku za przekształcenie użytkowania wieczystego trzeba będzie płacić jeszcze przez 20 lat tzw. opłatę przekształceniową.
Można też spłacić całą należność jednorazowo. Ale czy warto?

Większość uważa, że tak. Bowiem jest możliwość udzielenia bonifikaty za jednorazowe wniesienie tej opłaty. Co do zasady opłata za przekształcenie będzie kwotą taką, jak obecne opłaty za użytkowanie wieczyste. Idealną sytuacją z punktu widzenia użytkowników wieczystych byłoby, gdyby miasta uchwaliły bonifikatę 95-proc. Wtedy pierwsza opłata przekształceniowa roczna stanie się opłatą jednorazową, bo mieszkańcy będą bardziej skłonni zapłacić od razu całą opłatę.

Dla budżetu gminy nie ma większego znaczenia, czy wysokość bonifikaty to 80 czy 90 proc., chodzi o to, żeby koszt  biurokratyczny tej ustawy był jak najniższy, żeby ludzie nie musieli potem wykreślać zapisów w księgach wieczystych, dotyczących wzmianek o obowiązku uiszczania opłaty.

Ukazał się nawet rządowy apel do samorządów:

 Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Jacek Sasin i wiceminister Artur Soboń od pewnego czasu apelują do samorządów, żeby skorzystały z ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego i udzielały bonifikat. Jak podkreślali, około 2 mln użytkowników wieczystych gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,  ma użytkowanie na gruntach samorządowych.

 

A jak na ten apel zareagowała burmistrz Kocemba ?

Na stronie internetowej urzędu zamieściła informację:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZMIANY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Informujemy mieszkańców, że z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa wynikającego z treści ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716):

prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi (na cele mieszkaniowe) przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntów

– w księdze wieczystej

– w ewidencji gruntów i budynków

będzie stanowiło zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Lubawka, potwierdzające takie przekształcenie.

Zaświadczenia wydawane będą z urzędu od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Opłata za przekształcenie jest wnoszona przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia.

Opłatę za przekształcenie wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Opłatę za przekształcenie za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., a za 2020 r. w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy ktoś w tej informacji burmistrz Kocemby znajdzie chociaż jedno słowo o bonifikacie za jednorazową zapłatę za to przekształcenie ?

Dlaczego burmistrz nie posłucha się mądrzejszych od niej ludzi i nie przygotuje uchwały dla radnych, którzy uchwalą taką bonifikatę dla mieszkańców za przekształcenie i uiszczenie jednorazowej opłaty za to ?

W innych samorządach nie dyskutuje się o samej bonifikacie, ale o jej wysokości. Uchwalają  więc bonifikaty w wysokości od  60% do 98 %.

Mamy tylko jeden wyjątek. Tym wyjątkiem jest Lubawka i jej burmistrz, czyli burmistrz Kocemba.

Zastanawiające jest w czym posiadacze mieszkań w blokach
i domków jednorodzinny podpadli burmistrz Kocembie
, że postanowiła się na nich mścić i nie przychylić się do możliwości, aby jednorazowo z bonifikatą opłacili za to przekształcenie
w prawo własności ?

Jeszcze jest jedna sprawa i nie wiem dlaczego burmistrz o tym nie informuje, ale zgodnie z art. 26 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (z 20 lipca 2018 roku), jeśli użytkownik wieczysty z którego wniosku toczy się już takie postępowanie, które jest dla niego korzystniejsze i nie złoży do 31 marca 2019 r. oświadczenia, że chce korzystać z procedury przekształceniowej na zasadach obowiązujących do końca 2018 r. – postępowanie umarza się.

 Tak więc wszyscy posiadacze użytkowania wieczystego, którzy są w trakcie prowadzenia korzystniejszej dla nich procedury według starych przepisów powinni do 31 marca 2019 roku złożyć takie oświadczenie, aby zachować termin, a sprawa bonifikaty i tak będzie rozpatrzona później,  gdy rozsądni radni sami napiszą i uchwalą takie prawo do bonifikaty.

 

 

hk
15.01.19