Bez kategorii

Czy sprawa restauracji „Gruba Łycha” zakończy się postępowaniem sądowym ? Poprzedni najemcy złożyli skargę na działania burmistrz Kocemby, ale rada uznała skargę za bezzasadną. Przed głosowaniem nad uchwałą w tej sprawie, podjęto na sesji działania blokujące, aby mieszkańcy nie poznali treści tej skargi.

Z okien tej restauracji zniknęły już reklamy posiłków, które tam serwowano, zniknęły tak samo szybko jak zniknęli poprzedni najemcy. Pozbyto się poprzednich najemców jak sami oni twierdzą w wielce podejrzany sposób, a o nowym przetargu nie zostali oni powiadomieni, choć w środku restauracji jest ich całe wyposażenie i chcieli by wystartować w nowym przetargu najmu tego lokalu.

To o tym byli najemcy pisali także w swej skardze na burmistrz Kocembę, którą obwiniają o to, że to ona pociąga za sznurki i wydaje polecenia kto ma wejść w najem, a jak to kierownik ZGM przeprowadzi to jego sprawa.

Także przyszłość nowego najemcy nie będzie chyba różowa, gdyż w umowie najmu zawarto tyle niekorzystnych punktów dla najemcy, że wynajmujący wynajmują lokal gastronomiczny nie spełniający warunków i nie przejmują się tym, że lokal jest niepełnowartościowy. To najemca ma dokonać wszelkich wymaganych remontów i przebudowy tego lokalu na swój koszt.

Czyżby burmistrz z kierownikiem ZGM dojrzeli przez okno stojącą wewnątrz restauracji krowę i pomyśleli, żeby doić najemców z kasy, tak jak doi się krowy z mleka ?

Być może dlatego sformułowali tak niekorzystne dla najemcy warunki umowy, jak widzimy poniżej ?

 1. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży.
 2. Najemca zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez ZGM od zawarcia umowy najmu oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Lubawka
 3. Najemca zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności w lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania lokalu.
 4. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.
 5. Najemca ma obowiązek wnoszenia należności za najem lokalu od początku obowiązywania umowy bez względu na wykonywanie prac remontowych i przystosowywanie lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności.
 6. Najemca zobowiązany jest do opłacania należności czynszowych do dnia 10-go każdego miesiąca.
  ……………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie

W związku z udziałem w przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Lubawce przy ul. Dworcowej 2, o powierzchni 153,30 m2, ogłoszenie z dnia 15 maja 2020r.

oświadczam, że:

 1. Zostałam/em poinformowana/ny, że lokal wskazany powyżej, stanowiący przedmiot przetargu, był dotychczas wykorzystywany do działalności gastronomicznej, ale dokonanie wszelkich przewidzianych prawem czynności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gastronomicznej w tym lokalu oraz dokonanie niezbędnych zgłoszeń i uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń należy do najemcy.
 2. Zobowiązuję się przystosować wskazany lokal we własnym imieniu, na własne ryzyko i na własny koszt, oraz dokonać wszelkich przewidzianych prawem czynności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gastronomicznej w tym lokalu na własne ryzyko i na własny koszt, w tym dokonać niezbędnych zgłoszeń, oraz uzyskać niezbędne zgody i pozwolenia na prowadzenie działalności.
 3. Zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Gminy Lubawka wynikających i/lub związanych z przystosowaniem wskazanego lokalu do działalności gastronomicznej i dokonaniem czynności określonych w pkt 2 powyżej, a także roszczeń wynikających i/lub związanych z niemożnością przystosowania lokalu do zamierzonej działalności i/lub niemożnością prowadzenia w nim działalności gastronomicznej.

Jak widać z dokumentów, które kazano podpisać nowemu najemcy jasno wynika, że najemca wszystko musi wykonać na własny koszt i na własne ryzyko i jeżeli po roku wymówią mu najem to nic nie dostanie jak obecnie nie chcą zwrócić poniesionych nakładów poprzednim najemcom.

Obecnie poprzednim najemcom pozostaje dochodzenie na drodze sądowej zwrotu poniesionych nakładów, które tak znacznie podniosły wartość tego lokalu.

 Takie rzeczy to tylko w Lubawce pod rządami burmistrz Kocemby.