Bez kategorii

Czy dotarło już do posłanki Krawczyk, że nawet będąc posłem i uprawiając prywatę nie może pomóc nawet własnemu synowi ? Czy już do niej dotarło, że będąc w opozycji ona nic nie znaczy dla obozu władzy ?

Chodzi o salę sportową we Wrocławiu, na której trenuje syn posłanki, a która to została zamknięta na polecenie inspektora budowlanego, ponieważ grozi nawet zawaleniem. Posłanka moim zdaniem ma zwichrowane pojmowanie rzeczywistości, bowiem jak może żądać od ministrów, aby przydzielili klubowi w którym trenuje jej syn innej sali sportowej.

Posłanka dostała prztyczek w nos stwierdzeniem ministerstwa, że :

….. „ realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności Wrocławia, należy do zadań własnych Miasta Wrocław „ ….

W ten sposób odesłano posłankę do władz miasta Wrocławia. A oto poniżej pełny tekst odpowiedzi na interpelację posłanki Krawczyk.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź na interpelację nr 28665

w sprawie użyczenia nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 15 – bazy treningowej KS Gwardia Wrocław

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz

Warszawa, 01-02-2019

Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Pani Poseł Iwony Krawczyk w sprawie użyczenia nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 15 – bazy treningowej KS Gwardia Wrocław (nr 28665), uprzejmie proszę przyjąć poniższe informacje.

Nieruchomość Skarbu Państwa będąca przedmiotem zainteresowania została w drugiej połowie 2017 r. przekazana przez resort spraw wewnętrznych i administracji do zasobu Agencji Mienia Wojskowego (AMW) stosownie do uregulowań ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2308).

Agencja Mienia Wojskowego przejęła nieruchomość respektując umowę użyczenia, zawartą między poprzednim właścicielem, tj. Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Klubem Sportowym „Gwardia”, obowiązującą do dnia 31.12.2017 r. Od dnia 01.01.2018 r. Klub wykorzystuje obiekt bezumownie.

Agencja Mienia Wojskowego zleciła wykonanie okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektu. Kontrola wykazała, że budynek przy ul. Krupniczej 15 we Wrocławiu stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób trzecich przebywających w jego pobliżu i należy wyłączyć z użytkowania wnętrza obiektu oraz zabezpieczyć teren wokół.

Jednocześnie informuję, że AMW wezwała KS „Gwardia” do opuszczenia zajmowanych pomieszczeń mając na względzie wykazany w ww. kontroli zły stan techniczny budynku, mogący zagrażać bezpieczeństwu osób tam przebywających.

Do zawarcia umowy nie doszło, ponieważ jej część, odnosząca się do udziału Klubu w koniecznych remontach obiektu, nie uzyskała jego akceptacji.

Podjęte działania są pochodną bardzo złego stanu technicznego obiektu przy ul. Krupniczej 15 oraz jego sytuacji prawnej. Nie bez znaczenia jest fakt, że stanowi on własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego a Klub Sportowy „Gwardia” we Wrocławiu nie posiada do niego tytułu prawnego wykorzystując go bezumownie – bez ponoszenia kosztów, które wynikałyby z umowy, gdyby została zawarta. Agencja Mienia Wojskowego, począwszy od 1 stycznia 2018 r., ponawia starania o uregulowanie tego stanu i w dalszym ciągu jest gotowa zawrzeć stosowną umowę z Klubem, jednak na warunkach, które również AMW będzie mogła zaakceptować, ponieważ jest ustawowo zobowiązana do racjonalnego gospodarowania powierzonym jej mieniem Skarbu Państwa.

Od 2017 r. koszty związane z utrzymaniem przedmiotowej nieruchomości ponosi Agencja Mienia Wojskowego i na niej ciąży obowiązek zabezpieczenia obiektu stosownie do zaleceń z ww. kontroli pięcioletniej oraz rocznej stanu technicznego. Jednocześnie AMW gospodaruje powierzonym jej mieniem w celu wypracowania środków na realizację zadań powierzonych jej przez resort obrony narodowej oraz resort spraw wewnętrznych i administracji, natomiast realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności Wrocławia, należy do zadań własnych Miasta Wrocław. Wobec powyższego AMW podjęła negocjacje z Prezydentem Miasta Wrocław, mające na celu uzgodnienie możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości na rzecz Miasta, np. poprzez dokonanie zamiany nieruchomości między AMW i Miastem Wrocław.

/-/ Wojciech SKURKIEWICZ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zastanawiające jest, że ta posłanka będąc radną wojewódzką przez dwie kadencje nic nie zrobiła w tym temacie, a dopiero gdy dotknęło to bezpośrednio jej syna to zaczęła przejawiać aktywność w tej sprawie.

Jest faktem bezspornym, że należy umożliwić młodzieży, aby mogła trenować, ale działacze i samorządowcy powinni takie sprawy rozwiązywać dużo wcześniej, a nie dopiero gdy się wali to jest rwetes.

Ciekawe czy przy okazji śniadania z  dziennikarzami pochwaliła się posłanka ile to spraw załatwiła dla naszego regionu ?

Ile to pieniędzy posłanka ściągnęła na remonty dróg, rozwój infrastruktur miejskich, czy bazy sportowej w naszym powiecie ?

A może już podała, czy prokuratura regionalna przesłuchała  ją w sprawie jej oświadczenia majątkowego i kiedy prokurator wystąpi o uchylenie jej immunitetu poselskiego ?

Będziemy na bieżąco informować o działaniach tej posłanki.

 

 

hk
06.02.19