Bez kategorii

Czy burmistrz Kocemba zasłużyła na to, żeby udzielić jej absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku ? Obecnie, nowe zapisy ustawy stanowią, że przed głosowaniem absolutorium musi odbyć się debata publiczna w której mogą wziąć udział mieszkańcy gminy !

RAPORT O STANIE JEDNOSTKI

Nowe zapisy ustawy stanowią, że burmistrz co roku, do 31 maja, musi przedstawiać radzie gminy raport o stanie gminy, zawierający podsumowanie działalności burmistrza w poprzednim roku. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymagania dotyczące wskazanego wyżej raportu. Raport ma obejmować podsumowanie działalności w poprzednim roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatrzy raport podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport o stanie gminy zostanie rozpatrzony w pierwszej kolejności. Zostanie przeprowadzona debata, w której będą mogli zabierać głos radni (bez ograniczenia czasowego) oraz – po spełnieniu warunków określonych w nowych przepisach – mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w tej debacie, będzie musiał złożyć wcześniej do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

– w gminie do 20 tys. mieszkańców – co najmniej 20 osób, a

– w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie trzeba będzie złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy powinni być dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie będzie wynosić 15, chyba że rada gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Tak więc w myśl znowelizowanej ustawy,  także mieszkańcy mogą wystąpić na sesji absolutoryjnej i zgłosić swoje uwagi, czy zastrzeżenia do sposobu sprawowania władzy przez burmistrza, czy wywiązywania się przez niego ze swoich obowiązków wobec lokalnej społeczności. Takie głosy mieszkańców pomogą radnym w podjęciu właściwej decyzji oceniającej sposób wywiązania się burmistrza z nałożonych na niego obowiązkach.

Po zakończeniu debaty nad raportem, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi burmistrzowi wotum zaufania. Uchwała o udzieleniu wójtowi burmistrzowi wotum zaufania powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania będzie równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu tego wotum.

W razie nieudzielenia burmistrzowi  wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. Mamy przykład z ubiegłorocznego głosowania absolutorium dla burmistrza, które zostało przeprowadzone niezgodnie z prawem.

Mało kto o tym wspomina, albo władza celowo pomija tą informację, ale mamy jeszcze jedne szczególne prawo mieszkańców, które daje im legitymację do kwestionowania aktów prawnych(uchwał, zarządzenia) wydawanych przez gminę na drodze sądowej przez wniesienie takiego środka jak skarga, do sądu administracyjnego. Zgodnie z zawartymi tam przepisami każda osoba, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego

Pamiętać należy, że przedmiotem skargi mogą być wyłącznie uchwały lub zarządzenia organów gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej. Niezbędnym warunkiem złożenia skargi do sądu administracyjnego jest uprzednie bezskuteczne wezwanie organu, który wydał uchwałę bądź zarządzenie, do usunięcia naruszeń prawa spowodowanych wydaną uchwałą bądź zarządzeniem. Wezwanie uznaje się za bezskuteczne, w sytuacji gdy organ bądź odmówi usunięcia naruszeń, bądź nie zajmie w sprawie żądanego stanowiska w terminie przewidzianym do załatwienia sprawy. Zgłoszenie nieważności uchwały lub zarządzenia jest ograniczone terminem jednorocznym od dnia jej podjęcia. W przypadku, gdy powyższy termin już upłynął, sąd może orzec jedynie o niezgodności z prawem uchwały lub zarządzenia.

Na sam koniec warto również zwrócić uwagę na treść art. 101a ustawy o samorządzie gminnym, który dodatkowo umożliwia składanie skargi na bezczynność organu gminy polegającą na niewykonywaniu danej czynności nakazanej przez prawo, a także na podejmowane przez organy gminy czynności prawne lub faktyczne, które naruszają prawa osób trzecich. Analogicznie uprawniona do złożenia takiej skargi jest każda osoba, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone w wyniku bezczynności organu albo w wyniku podjęcia przez nią danych czynności.

Tak więc jeżeli ktoś uważa, że w roku ubiegłym burmistrz nie realizowała, bądź źle realizowała swoje obowiązki, może zebrać 20 podpisów i złożyć do przewodniczącego rady wniosek, że zabierze głos w debacie nad raportem o stanie gminy. Można wypunktować wszelkie nieprawidłowości i niegospodarność. Do sesji absolutoryjnej pozostało ok. półtora miesiąca.

 

hk
08.04.19