Bez kategorii

Czy burmistrz Kocemba poniesie odpowiedzialność karną i utraci mandat burmistrza za samowolę budowlaną? Moim zdaniem jest na drodze do tego !!! Radni swym pytaniem o odbiór prac wykonanych wokół szkoły w Lubawce trafili w sedno tej sprawy !!!

Sprawa tej samowoli budowlanej dotyczy prac wykończeniowych wokół szkoły w Lubawce i trwa to już pół roku. Wszyscy się zastanawiają, po co było wydawać blisko milion złotych na te prace, gdy obecnie, tyle czasu upłynęło i nie można z tego korzystać.

Rodzice dzieci alarmują, że teraz został przywrócony ruch pociągów do Czech, a dzieci chodzą do szkoły przez torowisko, czy obok torów. Czy tak się to ma odbywać przez czyjąś niefrasobliwość i brak logicznego myślenia ?

Na pytania radnych odpowiedzi udzielił kierownik referatu inwestycji Michno, który moim zdaniem wykazał się dużą dozą chamstwa i braku logicznego myślenia. Zamiast położyć uszy po sobie i przeprosić w imieniu własnym i burmistrz Kocemby, za złamanie prawa, to rozpoczął tyradę zwalania odpowiedzialności na osoby, które patrzą się na ręce tych marnych samorządowców i ujawniły tą samowolę budowlaną. Kierownik było oburzony i raczył określać, że to był donos lub zawiadomienie. A jakby zgadł, bowiem takie zawiadomienia mają takie osoby jak oni nauczyć, że trzeba uczciwie pracować, a nie lawirować i trwonić swymi działaniami gminny budżet.

Osobami odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy są: burmistrz Kocemba i kierownik Michno, oboje doprowadzili do tego, że nie posiadając pozwolenia na budowę ogłosili przetarg, podpisali umowę i dopuścili do wykonania prac na które nie było pozwolenia na budowę. Takie postępowanie zagroziło sprowadzeniem niebezpieczeństwa dla młodzieży uczącej się w tej szkole. Jak można było prowadzić prace, jeżeli nie było wiadomym, czy te roboty są bezpieczne i zostaną dopuszczone do wykonania.

A oto sekwencja zdarzeń tego bezprawia:

W czerwcu 2018 roku zaplanowano przeprowadzenie prac. W lipcu szybko przeprowadzono przetarg, który wyłonił wykonawcę, choć był tylko jeden oferent, który złożył ofertę przekraczającą kwotę jaką ratusz przeznaczył na te prace.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu

wokół  budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce ul. A. Mickiewicza oraz zmiana lokalizacji zjazdów na drogę publiczną nr 116187 D –w Lubawce.

3.6 Dokumentacja.

3.6.1. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącza się dokumentację projektową opracowaną przez Firmę : “Wilbud” Usługi Ogólnobudowlane mgr inż. Włodzimierz Wilk,

  1. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów

3.6.2. Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie Pozwolenia na budowę nr 123/10 z dnia 30.06.2010r , nr 123/10/16 zm.1 i 123/10/17 zm.2 oraz uszczegółowienie: aneks nr 3

do pozwolenia na budowę NR 123/10 oraz nr 123/10/16 zm.1 i 123/10/17 zm.2.

Oznaczenie sprawy:   IGKiP.K.271.3.2018

 Lubawka, 28.06.2018 r.                                              Burmistrza Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba

Termin wykonania zamówienia

4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia Zamawiający określa następująco:  nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

           
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

738 000,00 zł brutto.

 

Wykonawca w ofercie nr 1 na wykonanie  zamówienia zaoferował:

  1. Cenę: 773 897,85 zł
  2. Okres realizacji: 31.08.2018r.
  3. Okres gwarancji: 60 miesiące.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Burmistrz dołożyła szybko pieniędzy dla wykonawcy, a co będzie żałowała, jak to i tak nie idzie z jej kieszeni ?

Teraz zaczynają się schody dla burmistrz Kocemby i kierownika Michno.

Po analizie dokumentów,  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wszczął dochodzenie w sprawie samowoli budowlanej przy pracach wykonanych wokół szkoły bez stosownego pozwolenia na budowę.

Jak pochwalił się kierownik wkrótce nadzór budowlany przeprowadzi kolejną wizję na terenie wokół tej szkoły, aby zdecydować, czy można zalegalizować tą samowolę po opłaceniu wysokiej opłaty legalizacyjnej.

Jeżeli do tego dojdzie, to gmina będzie musiała wnieść tą opłatę legalizacyjną, to spowoduje, że zostanie naruszona dyscyplina finansowa, a to z kolei będzie powodem nie udzielenia burmistrzowi absolutorium i w efekcie może zostać ogłoszone referendum w sprawie odwołania burmistrz z racji naruszenia dyscypliny finansów publicznych
i narażenia gminy na wysokie straty finansowe.

To jeszcze nie wszystko, bo jeżeli nadzór budowlany potwierdzi samowolę budowlaną, to :

Artykuł 90 Prawa budowlanego przewiduje za samowolę budowlaną dotkliwą sankcję – odpowiedzialność karną.

Kara przewidziana za powyższe przestępstwa jest najwyższą karą, jaka może być orzeczona w związku z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego. Najsurowszą karą, jaką może orzec sąd, jest kara dwóch lat więzienia.

Co więcej, pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej powinno następować prawie automatycznie – organ nadzoru budowlanego wszczynający postępowanie w sprawie samowoli budowlanej jest zobowiązany do zawiadomienia prokuratora o prowadzeniu takiego postępowania oraz o osobie, wobec której jest ono prowadzone. Wydanie decyzji ostatecznej w postępowaniu administracyjnym powinno skutkować niezwłocznym sporządzeniem i wniesieniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy. Warto jednak pamiętać o tym, że karalność przestępstw wskazanych w art. 90 Prawa budowlanego ustaje po 5 latach od czasu ich popełnienia, a więc w tym przypadku nie grozi żadne przedawnienie.

Trzecią odpowiedzialność, jaką poniesie  burmistrz Kocemba i spółka, będzie odpowiedzialność za składanie fałszywych oświadczeń.

3.6.2. Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie Pozwolenia na budowę nr 123/10 z dnia 30.06.2010r , nr 123/10/16 zm.1 i 123/10/17 zm.2 oraz uszczegółowienie: aneks nr 3 do pozwolenia na budowę NR 123/10 oraz nr 123/10/16 zm.1 i 123/10/17 zm.2.

To powyżej jest fałszywym oświadczeniem, że prace były wykonywane na podstawie podanych powyżej zezwoleń na budowę.
W ten sposób chciano wszystkich oszukać, a tak naprawdę w żadnym z wymienionych pozwoleń nie ma nic, na podstawie czego można byłoby wykonać te prace budowlane.

Nadzór budowlany długo i dokładnie sprawdza wszystkie dostępne dokumenty i chyba nie będzie chętny, żeby się narazić na odpowiedzialność za osłanianie burmistrz Kocemby, za jej mataczenia w tej sprawie i samowolę budowlaną.

A tak już na marginesie, to ta szkoła nie ma szczęścia do prowadzonych prac, zlecanych przez tą burmistrz, bo proszę spojrzeć na zdjęcie, jeszcze tam dzieci nie chodzą, a tynki już się sypią, nie mówiąc o cieknącym dachu, który zalewa tą szkołę.

hk
04.03.19