Bez kategorii

Być może to retoryczne pytanie, ale czy burmistrz powinien dbać o porządek w gminie ? Jeżeli tak, to może burmistrz Kocemba zacznie od siebie samej ?

Od ostatnich wyborów samorządowych minęło już poł roku, a na terenie naszej gminy burmistrz Kocemba jeszcze napawa się wygraniem wyborów do tego stopnia, że nie usuwa swoich plakatów wyborczych.

W przepisach ordynacji wyborczej przewidziano dwa szczególne rodzaje odpowiedzialności za nieusunięcie ich w ustawowym terminie:

– odpowiedzialność administracyjną (art.71 ust.6 ordynacji wyborczej)

– odpowiedzialność za wykroczenie (art.199a ust.2 p.1 ordynacji wyborczej).

Te dwa rodzaje odpowiedzialności nie wyłączają ewentualnej odpowiedzialności cywilnej ponoszonej na zasadach ogólnych.

Obowiązek usunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych

Ustawodawca przesądził, że plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów (art.71 ust.5 ordynacji wyborczej). Zaniechanie wykonania tego obowiązku stanowi już naruszenie prawa, które skutkować może ponoszeniem odpowiedzialności, a więc negatywnych skutków jakie prawo wiąże z tymże naruszeniem.

Oto plakat wyborczy burmistrz Kocemby na jednym z przystanków, który wisi tam do dziś, a obok którego burmistrz jeździ prawie dwa razy dziennie.

Czy to jest takie okazywanie zamiłowania do przestrzegania porządku, prawa czy może po prostu narcyzm i lekceważenie obowiązków prawnych?

Za nie usunięcie plakatów grozi mandat,  można  być ukaranym przez policję i straż miejską mandatem za niedotrzymanie terminu. Mandat może sięgnąć 500 złotych.

 

hk
23.04.19