Bez kategorii

Burmistrz Kocemba utraciła prawo przybycia do ratusza i wydawania poleceń urzędnikom oraz nie może podpisywać żadnych urzędowych dokumentów. Wszystko to w zgodzie z ustawą o samorządzie gminnym. Zgodę na ponowne podjęcie pracy w charakterze burmistrza może wydać jedynie lekarz o wiadomej specjalizacji, po zasięgnięciu opinii biegłych lekarzy.

Gdy burmistrz Kocemba po miesięcznym pobycie na leczeniu zamierzała wrócić do pracy to dopadła ją informacja o rozpoczęciu procedury referendalnej w sprawie odwołania jej z urzędu. Nie jest wiadomym czy po takiej wiadomości pogorszył się stan zdrowia na tyle, że burmistrz przedłużyła swe zwolnienie chorobowe o kolejny miesiąc i w tym momencie rozpoczyna się procedura dokładnie opisana w ustawie o samorządzie gminnym.

Nieobecność osoby piastującej urząd o monokratycznym  i wykonawczym charakterze powoduje w istocie paraliż decyzyjny funkcjonowania urzędu, ale również gminy.

W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji burmistrza, spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca. Tak wynika z art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. To nie jedyny przypadek, w którym władza w gminie przechodzi z burmistrza na zastępcę. Tak samo będzie w sytuacji, gdy wójt czy burmistrz:

– jest tymczasowo aresztowany,

– odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwo nieumyślne albo karę aresztu

– został zawieszony w obowiązkach służbowych.

W art. 28g ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wymienia dokumenty, które uznaje za niezbędne do potwierdzenia okoliczności wystąpienia jednej z pięciu przesłanek zaistnienia „przemijającej przeszkody”.

Potwierdzeniem, że burmistrz, wójt jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, jest zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ustawie z 25 czerwca 1999 r. Zastępca burmistrza wykonuje jego obowiązki przez cały czas trwania przemijającej przeszkody.

W przypadku nieobecności burmistrza spowodowanej chorobą trwającą powyżej 30 dni zastępstwo trwa przez okres wskazany w zwolnieniu. Jeżeli jednak wójt wyzdrowieje wcześniej, to nie ma przeszkód, aby powrócił na swe stanowisko wcześniej na podstawie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia pracy.

W którym momencie  zastępca powinien przejąć obowiązki burmistrza i na jak długo? Z literalnego brzmienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym wynika, że w przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym pierwszy zastępca burmistrza przejmie obowiązki swojego szefa dopiero w 31. dniu jego nieobecności. Inaczej by było, gdyby burmistrz  od razu przedstawił zwolnienie lekarskie opiewające na przykład na 35 dni. Wówczas bowiem zastępca objąłby jego kompetencje i zadania od pierwszego dnia zwolnienia.

 W przypadku wystąpienia przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji burmistrza, wójta ustawodawca nałożył pewne obowiązki na przewodniczącego rady gminy. W ciągu 48 godzin od uzyskania informacji o zaistnieniu jednej z wymienionych wyżej okoliczności (art. 28g ust. 1 pkt 1–4 ustawy o samorządzie gminnym) zawiadamia on o nich wojewodę. Podaje w nim również informacje o osobie (zastępcy), która przejęła zadania i kompetencje organu wykonawczego gminy.

Czy przewodniczący rady wypełnił ten obowiązek i powiadomił wojewodę o zaistniałej sytuacji ?

 

7.

W terminie 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewodniczący rady pisemnie informuje wojewodę o zaistnieniu takiej okoliczności i:

1)

przejęciu zadań i kompetencji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę albo

2)

konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h wyznaczenie osoby do przejęcia i wykonywania zadań i kompetencji wójta – w związku z przepisem ust. 2, albo

3)

konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h wyznaczenie osoby do przejęcia i wykonywania zadań i kompetencji wójta – w związku z przepisem ust. 3.

 

Mamy więc do czynienia z sytuacją gdy wielu zastanawia się co będzie dalej z burmistrz Kocembą, czy przypadkiem do czasu referendum nie będzie wracać do pracy, aby uniknąć odpowiadania dziennikarzom na pytania związane z zarządzaniem gminą czy co powie o zarzutach stawianych jej przez grupę inicjatywną prowadzącą kampanię referendalną.

Sam powrót do pracy po tak długiej i ciężkiej chorobie może być dla burmistrz kłopotliwy, bo bez opinii biegłych lekarzy, lekarz medycyny pracy może nie wyrazić zgody na powrót do pracy, a takie stwierdzenie spowoduje utratę prawa do zajmowania stanowiska burmistrza. Więc być może i tu może dojść do odejścia z ratusza za względu na stan zdrowia.